თქვენ წარმატებით გაიარეთ რეგისტრაცია!

შეგიძლიათ გაიაროთ ავტორიზაცია და მონახოთ თქვენთვის საჭირო მომსახურება და სერვისი. გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით. გისურვებთ წარმატებას!

 

დარეგისტრირებისას თქვენ ეთანხმებით:

 

ვებ-გვერდის სამომხმარებლო შეთანხმება

 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება begood.ge – ის ვებ გვერდზე. begood.ge არის ინტერნეტ სივრცის ერთ-ერთი  კომპანია , რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს მარტივ, ხელმისაწვდომ და ხარისხიან ვებ-გვერდს 2018 წლიდან.

ჩვენი ვებ. გვერდი გამოირჩევა  მაღალი ხარისხით, სანდოობით  და გამოყენების მაღალი მაჩვენებლით. კომპანიის მიზანია მუდმივი ინოვაცია და სერვისების განვითარება  რათა დაეხმაროს მომხმარებლებს დასაქმებასა და სასურველი სერვისის მოძიებაში.

begood.ge სერვისების გამოყენებისას, თქვენ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ წესებს და პირობებს, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ. ჩვენი ვებ. გვერდი თემატურად მრავალმხრივია, შესაბამისად, შესაძლოა არსებობდეს დამატებითი წესები , რომლებიც წარმოადგენს მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების განუყოფელ ნაწილს.


ტერმინთა განმარტებანი

“საიტი”- begood.ge

“მომხმარებელი”- ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს საიტის მომსახურებით, ანთავსებს ან მოიძიებს სასურველ ინფორმაციას.
“განცხადება”- ვებ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ვაკანსიის ან  მომსახურების თაობაზე.


შეთანხმების ძირითადი პირობები

 1. საიტი არ არის არცერთი გარიგების ორგანიზატორი, თანამონაწილე, მომსახურების განმახორციელებელი ან მომსახურების მაძიებელი. საიტი არის შუამავალი, რომელიც ეხმარება სერვისის მაძიებელსა და სერვისის განმახორციელებელს დაუკავშირდნენ ერთმანეთს.
 2. ვებ-გვერდი უზრუნველყოფს განცხადებების განთავსებას ზუსტად შესაბამის განყოფილებაში, რაც მომხმარებელს ეხმარება შესაბამისი  მომსახურების ადვილად მოძებნაში.
 3. ვებ-გვერდს არ ეკუთვნის საიტზე განთავსებული არცერთი  მომსახურება და არ ფლობს არანაირ დამატებით ინფორმაციას მათი რეალური მდგომარეობის შესახებ.
 4. განცხადებაში მითითებული  მომსახურების ხარისხი, უსაფრთხოება, კანონიერება და აღწერასთან შესაბამისობა არ კონტროლდება საიტის მიერ.
 5. საიტზე განთასებული ინფორმაცია ემსახურება მომხმარებლის მომსახურების რეალიზაციას და კონტაქტის დამყარებას სხვა მომხმარებელთან.
 6. ნებისმიერი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი საიტზე პირად ინფორმაციას ანთავსებს თავისი სურვილით, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე.
 7. საიტზე ინფორმაციის განთავსებისას, ავტორი ეთანხმება, რომ ინფორმაცია იქნება ღია და ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება მისი ნახვა.
 8. გამომდინარე 7 პუნქტიდან მომხმარებელი თავის თავზე იღებს ყველა რისკს დაკავშირებულს ამ ინფორმაციის გავრცელებასთან.
 9. საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას არ აქვს იურიდიული ძალა, მომხმარებელი ვალდებულია ნებისმიერი ფინანსური გარიგების წინ გადაამოწმოს ინფორმაციის სისწორე.

განცხადების განთავსება

 1. მომხმარებელს არ აქვს უფლება საიტზე განათავსოს განცხადება, რომლის შინაარსიც ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.
 2. მომსახურების შესახებ განცხადების საიტზე განთავსებისთვის აუცილებელია გაიაროთ რეგისტრაცია და დაეთანხმოთ begood.ge-ს სამომხმარებლო შეთანხმებას.
 3. საიტზე განცხადების დამატების უფლება აქვს ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, გარდა 18 წლამდე ფიზიკური პირებისა.
 4. მომხმარებელი ვალდებულია საიტის ინსტრუქციების მიხედვით განათავსოს სრული ინფორმაცია სარეალიზაციო ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურების და შეთანხმების პირობების შესახებ
 5. განცხადების განთავსებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მას აქვს  მომსახურების რეალიზაციის უფლება.
 6. ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისათვის, ვებ გერდზე უფასო განცხადებების განთავსების  პირობები რეგულირდება, საიტის სპეციფიკიდან გამომდინარე .
 7. მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს განცხადება საიტის თემატიკის შესაბამისად. აკრძალულია საიტის თემატიკისაგან განსხვავებული  მომსახურების თაობაზე განცხადების დამატება.
 8. განცხადება არ უნდა:
  1. იყოს მცდარი, არაზუსტი და არ უნდა შეჰყავდეს შეცდომაში მომხმარებელი.
  2. ემსახურებოდეს თაღლითობას, ტყუილს ან ნდობით ბოროტად სარგებლობას.
  3. შეიცავდეს ინფორმაციას მოპარული, ან ყალბი ქონების/პროდუქციის ყიდვა-გაყივდის შესახებ.
  4. ეხებოდეს მესამე პირის მატერიალურ და არამატერიალურ საკუთრებას, არ უნდა არღვევდეს მესამე პირის პირად უფლებებს.
  5. შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც შელახავს მესამე პირის ღირსებას ან ბიზნეს რეპუტაციას.
  6. შეიცავდეს რელიგიური, ეთნიკური, თუ სხვა სახის უმცირესობათა დისკრიმინაციას.
  7. შეიცავდეს მუქარას ვინმეს მიმართ.
  8. მოუწოდებდეს კრიმანალური ქმედებისაკენ.
  9. უწევდეს მხარდაჭერას, ან პროვოცირებდეს ტერორისტულ და ექსტრემისტულ ქმედებებს.
  10. შეიცავდეს პორნოგრაფიულ შინაარსს.
  11. შეიცავდეს სარეკლამო ინფორმაციას (გარდა იმ კონკრეტული ქონების, პროდუქციისა თუ მომსახურებისა, რომლის შესახებაც ანთავსებს მომხმარებელი განცხადებას საიტზე), აკრძალულია განცხადებაში სხვა ვებ. გვერდის მითითება.
  12. იყოს საიტზე მანამდე განთავსებული განცხადების დუბლიკატი (აკრძალულია ერთდროულად ერთი და იგივე შინაარსის განცხადების განმეორებით განთავსება).
  13. შეიცავდეს მესამე წყაროდან ჩასმულ კოდს, რომლის მეშვეობითაც ხდება ჩვენებების მიხედვით თანხის გამომუშავება.
  14. არღვევდეს რაიმე სხვა გზით საქართველოს მომქმედ კანონმდებლობას.
 9. მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიტანოს დასკვნა გარიგების ლეგალურობის შესახებ, გამომდინარე ფაქტიდან, რომ პროდუქცია განთავსებლია საიტზე.

              ვებ-გვერდის  უფლებები და მოვალეობები

 1. ვებ-გვერდი არ არის არცერთი შეთანხმების თანამონაწილე და არ არის პასუხისმგებელი არცერთი მომხმარებლის ქმედებაზე. ყველა მოლაპარაკება დგება უშუალოდ მომხმარებლებს შორის.
 2. ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე.
 3. ვებ-გვერდი ვერ იძლევა იმის გარანტიას, რომ განცხადების განმთავსებელი პირის საიტზე მოცემული მონაცემები დაემთხვევა მის რეალურ მონაცემებს.
 4. ნებისმიერი განცხადება, რომელიც იქნება განთავსებული საიტზე7 და 2.8 პუნქტების დარღვევით, წაიშლება და მომხმარებლის სახელი, რომლითაც განათავსდა ასეთი განცხადება იქნება დაბლოკილი, განცხადების შინაარსიდან გამომდინარე, 1 კვირიდან, სამუდამო ბლოკამდე.
 5. 7 და/ან 2.8 პუნქტის ორჯერ, ან მეტჯერ დარღვევის შემთხვევაში ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი და IP მისამართი.
 6. ვებ-გვერდს უფლება აქვს გაუწიოს დადებულ განცხადებას მომხმარებლის მიერ მითითებული სახისგან განსხვავებული რეკლამირება.
 7. ვებ-გვერდს უფლება აქვს შეწყვიტოს ნებისმიერი განცხადების გამოქვეყნება ნებისმიერ დროს.
 8. ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე, ასევე, შეტყობინების დაკარგვაზე.
 9. ვებ-გვერდი არ იძლევა გარანტიას საიტის მუდმივ და შეუფერხებელ მუშაობაზე.
 10. საიტზე დიდი რაოდენობის განცხადებების განთავსების მიზნით, რამოდენიმე მომხმარებლის რეგისტრაციის შემთხვევაში ვებ-გვერდს უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის IP მისამართი.
 11. შეთანხმების დარღვევის შემთხვევაში ვებ-გვერდს უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის IP მისამართი.
 12. ვებ-გვერდს შეუძლია შეცვალოს ეს შეთანხმება ყოველგვარი სპეციალური შეტყობინების გარეშე (აღნიშნული ცვლილებები აისახება რეგისტრაციის ფორმაში არსებულ ‘სამომხმარებლო შეთანხმების’ განყოფილებაში).

მომხმარებლის უფლებები და მოვალეობები

 1. მომხმარებელს არ აქვს უფლება გადასცეს თავისი მომხმარებლის სახელი და პაროლი მესამე პირს.
 2. პირადი მონაცემების გავრცელების შესახებ ნებისმიერი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია სასწრაფოდ შეცვალოს პაროლი.
 3. მომხმარებელს ეკრძალება საიტზე7 პუნქტისგან განსხვავებული განცხადების განთავსება.
 4. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყონებლივ აცნობოს ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას,  იმ განცხადებების შესახებ, რომლებიც რაიმე სახით არღვევენ ვებ გვერდის წესებს, ან ეწინააღმდეგებიან საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას (ასეთის აღმოჩენის შემთხვევაში).
 5. მომხმარებელს ეკრძალება სარეალიზაციო ქონების, პროდუქტისა თუ მომსახურების შინაარსისგან განსხვავებული ნებისმიერი სახის რეკლამირება, ან სხვა საიტის ბმულის მითითება.
 6. მომხმარებელი ვალდებულია იმოქმედოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და საიტის წესების შესაბამისად და აგოს პასუხი საიტზე თავის ქმედებებზე საქართველოს კანონმდებლობით.
 7. თუ მომხმარებელს უჩნდება რაიმე სახის პრეტენზია ან გაუგებრობა სხვა მომხმარებლის მიმართ, იგი წარადგენს თავის პრეტენზიას უშუალოდ მომხმარებელთან (რომლის მიმართაც აქვს პრეტენზია), ვებ-გვერდის ადმინისტრაციისგან  დამოუკიდებლად. იგი ათავისუფლებს ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას (ასევე მის ნებისმიერ თანამშრომელს) ყოველგვარი მოთხოვნებისგან.
 8. მათ შორის: ზარალის კომპენსაციისგან, ხარჯების ანაზღაურებისგან და ნებისმიერი დანახარჯის ანაზღაურებისგან დაკავშირებული საიტის მეშვეობით შემდგარ შეთანხმებასთან.
 9. საიტის გამოყენება მომხმარებელს შეუძლია ყოველგვარი გარანტიის გარეშე, და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
 10. მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას საიტზე განთავსებული ინფორმაციის შესახებ, საიტი მას აძლევს საშუალებას მიაწოდოს ინფორმაცია სხვა მომხმარებლებს.

Coockies გამოყენება

საიტზე რეგისტრაციით, ეთანხმებით, რომ BEGOOD.GE ვებ. გვერდi გამოიყენებს cookie-ფაილებს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და ვებ. გვერდით კომფორტულად სარგებლობის უზრუნველსაყოფად.

Cookie არის პატარა საინფორმაციო ფაილი რომელიც იგზავნება და ინახება თქვენს კომპიუტერში. იგი გვეხმარება თქვენს იდენტიფიკაციასა და შემდგომი ვიზიტების განმავლობაში, ვებ გვერდით სარგებლობის გამარტივებაში.

Cookie ფაილების მართვა

Cookie ფაილების მართვა (ჩართვა, გამორთვა, წაშლა) შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების მეშვეობით. სხვადასხვა ბრაუზერში Cookie ფაილების მართვის ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხ. შესაბამის დასახელებაზე დაჭერით:
Google Chrome   Firefox    Opera    Internet Explorer   Safari   Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

დამატებითი ინფორმაცია cookie ფაილების მართვის შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ ვებ. გვერდზე http://www.aboutcookies.org.

გაცნობებთ, რომ ჩვენი საიტების კონკრეტული ფუნქციები ხელმისაწვდომია მხოლოდ cookie ფაილების გამოყენებისას. Cookie ფაილების გამორთვამ, შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეულ ფუნქციონალზე წვდომის შეზღუდვა.

 

რეგისტრაციის წესები

 • begood.ge ერთიანი მომხმარებლების ბაზის სარეგისტრაციო ფორმის მოთხოვნების შესაბამისად, მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური მონაცემები – მოქმედი ელ. ფოსტის მისამართი და პაროლი.
 • მომხმარებლის სახელი აუცილებლად უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებული აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი. მომხმარებლის სახელი და პაროლი შეიძლება შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს (A-Z), ციფრებს (0-9) და სიმბოლოებს.
 • აკრძალულია მომხმარებლის სახელში ნებისმიერი სახის შეურაცხმყოფელი ფრაზის მითითება.

დამატებით, კონკრეტული ვებ. გვერდის მომსახურებით სარგებლობის მიზნობრიობიდან გამომდინარე, შესაძლოა, საჭირო იყოს სხვა სარეგისტრაციო მონაცემების მითითებაც (საკონტაქტო ნომერი, ელექტონული ფოსტის მისამართი, სქესი, მდებარეობა, დაბადების წელი და სხვა), რის თაობაზეც, თავად ვებ. გვერდზე იქნება შესაბამისი მითითება.

რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება.

 

ტერმინები

 

“საიტი”- ვებ გვერდი https://begood.ge

“მომხმარებელი”- ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს საიტის მომსახურებით, ანთავსებს განცხადებას, ან ეძებს  მომსახურებას.

“განცხადება”- ვებ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია  ვაკანსიების ან და მომსახურების შესახებ.

 1. ხელშეკრულების ძირითადი პირობები.

1.1 ვებ-გვერდი არ არის არცერთი გარიგების ორგანიზატორი, თანამონაწილე, გამყიდველი ან მყიდველი. საიტი არის შუამავალი, რომელიც ეხმარება გამყიდველს და მყიდველს,მომსახურების მაძიებელს ან და მომსახურების შემთავაზებელს დაუკავშირდნენ ერთმანეთს.

1.2 ვებ- გვერდის დახმარებით უზრუნველყოფს განცხადებების განთავსებას ზუსტად შესაბამის განყოფილებაში, რაც მომხმარებელს ეხმარება მომსახურებისა თუ შეთავაზების ადვილად მოძებნაში.

1.3 ვებ-გვერდს არ ეკუთვნის საიტზე განთავსებული არცერთი შეთავაზება, პროდუქცია თუ მომსახურება და არ ფლობს არანაირ დამატებით ინფორმაციას მათი რეალური მდგომარეობისა და ხარისხის შესახებ.

1.4 განცხადებაში მითითებული შეთავაზება თუ მომსახურების ხარისხი, უსაფრთხოება, კანონიერება და აღწერასთან შესაბამისობა არ კონტროლირდება ვებ-გვერდის მიერ.

1.5 საიტზე განთასებული ინფორმაცია ემსახურება მომხმარებლის შეთავაზების, თუ მომსახურების რეალიზაციას და კონტაქტის დამყარებას სხვა მომხმარებელთან.

1.6 ნებისმიერი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი საიტზე პირად ინფორმაციას ანთავსებს თავისი სურვილით, საკუთარი  ინტერესებიდან გამომდინარე.

1.7 საიტზე ინფორმაციის განთავსებისას მომხმარებელი ეთანხმება, რომ ინფორმაცია იქნება ღია და ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება მისი ნახვა.

1.8 გამომდინარე საიტის წესებიდან მომხმარებელი თავის თავზე იღებს ყველა რისკს დაკავშირებულს ამ ინფორმაციის გავრცელებასთან.

1.9 საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას არ აქვს იურიდიული ძალა, მომხმარებელი ვალდებულია ნებისმიერი  გარიგების წინ გადაამოწმოს ინფორმაციის სისწორე.

 1. განცხადების განთავსება

2.1 მომხმარებელს არ აქვს უფლება საიტზე განათავსოს განცხადება, რომლის შინაარსიც ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.

2.2 საიტზე განცხადების განთავსებისთვის აუცილებელია გაიაროთ რეგისტრაცია და დაეთანხმოთ begood.ge საიტით სარგებლობის წესებს.

2.3 საიტზე განცხადების დამატების უფლება აქვს ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, გარდა 18 წლამდე ფიზიკური პირებისა.

2.4 მომხმარებელი ვალდებულია საიტის ინსტრუქციების მიხედვით განათავსოს სრული ინფორმაცია შეთავაზების, მომსახურებისა და შეთანხმების პირობების შესახებ. აკრძალულია განცხადებაზე ატვირთულ სურათზე განმათავსებელი პირის ტელ. ნომრის, პროდუქციის ჩამონათვალისა და ფასების მითითება. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა იყოს მოცემული განცხადების აღწერაში.

2.5 განცხადების განთავსებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მას აქვს განცხადებაში მითითებული შეთავაზების, თუ მომსახურების რეალიზაციის უფლება.

2.6 ვებ გერდზე ერთ მომხმარებელს შეიძლება განათავსოს შეუზღუდავი რაოდენობის  უფასო განცხადებები. ამათგან არცერთი განცხადება არ უნდა მეორდებოდეს(არ უნდა იყოს განცხადების დუბლირება)და არ უნდა იყოს განცხადებაში გამოყენებული ე.წ. ტეგები, რომლებიც განცხადებას არ შეესაბამება.

2.7 განთავსებული განცხადება  შეთავაზების,  მომსახურების შესახებ აუცილებლად უნდა მიეკუთვნებოდეს begood.ge საიტზე არსებულ შესაბამის კატეგორიებს.

2.8 განცხადება არ უნდა იყოს :

2.8.1  მცდარი, არაზუსტი და არ უნდა შეჰყავდეს შეცდომაში მომხმარებელი.

2.8.2 ემსახურებოდეს თაღლითობას, ტყუილს, ან ნდობით ბოროტად სარგებლობას.

2.8.4 ეხებოდეს მესამე პირის მატერიალურ და არამატერიალურ საკუთრებას, არ უნდა არღვევდეს მესამე პირის პირად უფლებებს.

2.8.5 შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც შელახავს მესამე პირის ღირსებას ან ბიზნეს რეპუტაციას.

2.8.6 შეიცავდეს რელიგიური, ეთნიკური, თუ სხვა სახის უმცირესობათა დისკრიმინაციას.

2.8.7 შეიცავდეს მუქარას ვინმეს მიმართ.

2.8.8 მოუწოდებდეს კრიმანალური ქმედებისაკენ.

2.8.9 უწევდეს მხარდაჭერას, ან პროვოცირებდეს ტერორისტულ და ექსტრემისტულ ქმედებებს.

2.8.10 შეიცავდეს პორნოგრაფიულ შინაარსს.

2.8.11 შეიცავდეს სარეკლამო ინფორმაციას განცხადების ობიეტისგან განსხვავებული ქონების, ნივთისა თუ მომსახურების, ან კომპანიის შესახებ.

2.8.12 არღვევდეს რაიმე სხვა გზით საქართველოს მომქმედ კანონმდებლობას.

2.8.13. არ უნდა იყოს გარეული ცხოველების (მათ შორის: ძუძუმწოვრები, ფრინველები, რეპტილიები, ამფიბიები, თევზები და ყველა სახის გარეული ცხოველების ერთობლიობა, რომლებიც მუდმივად ან დროებით ბინადრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე, მის ტერიტორიულ წყლებში, კონტინენტურ შელფსა და განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და იმყოფებიან ბუნებრივი თავისუფლების მდგომარეობაში) რეალიზაციის შესახებ შინაარსის. გარეული ცხოველების გარემოდან უკანონოდ ამოღება, მათი დატყვევება და მათი დერივატებით ვაჭრობა ისჯება ადმინისტრაციულ სამმართალდარღვევათა კოდექსის 85 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით და ითვალისწინებს ჯარიმას 1000 ლარის ოდენობით და ცხოველის ან მისი დერივატის კონფისკაციით!

2.9 მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიტანოს დასკვნა გარიგების ლეგალურობის შესახებ, გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ მომსახურება განთავსებლია საიტზე.

 1. ვებ-გვერდის უფლებები და მოვალეობები

3.1 ვებ-გვერდი არ არის არცერთი შეთანხმების თანამონაწილე და არ არის პასუხისმგებელი არცერთი მომხმარებლის ქმედებაზე. ყველა მოლაპარაკება დგება უშუალოდ მომხმარებლებს შორის.

3.2 ვებ-გვერდი არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე.

3.4 ვებ-გვერდი ვერ იძლევა იმის გარანტიას, რომ განცხადების განმთავსებელი პირის საიტზე მოცემული მონაცემები დაემთხვევა მის რეალურ მონაცემებს.

3.5 ნებისმიერი განცხადება, რომელიც იქნება განთავსებული საიტზე საიტის წესების დარღვევით წაიშლება და მომხმარებლის პროფილი, რომლითაც განათავსდა ასეთი განცხადება იქნება დაბლოკილი.

3.6 საიტის წესების რომელიმე პუნქტის ორჯერ, ან მეტჯერ დარღვევის შემთხვევაში ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი და IP მისამართი.

3.7 ვებ-გვერდს უფლება აქვს დადებულ განცხადებას გაუწიოს მომხმარებლის მიერ მითითებული სახისგან განსხვავებული რეკლამირება.

3.8 ვებ-გვერდს უფლება აქვს შეწყვიტოს ნებისმიერი განცხადების გამოქვეყნება ნებისმიერ დროს.

3.9 ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე, ასევე შეტყობინების დაკარგვაზე.

3.10 ვებ-გვერდი არ იძლევა გარანტიას საიტის მუდმივ და შეუფერხებელ მუშაობაზე.

3.11 საიტზე დიდი რაოდენობის განცხადებების განთავსების მიზნით, რამოდენიმე მომხმარებლის რეგისტრაციის შემთხვევაში ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის IP მისამართი.

3.12 შეთანხმების დარღვევის შემთხვევაში ვებ-გვერდს უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის IP მისამართი.

3.13 ვებ-გვერდს შეუძლია შეცვალოს ეს შეთანხმება ყოველგვარი სპეციალური შეტყობინების გარეშე. შეთანხმების ცვლილებები ასახული იქნება ‘საიტის მოხმარების წესების’ განყოფილებაში.

 1. მომხმარებლის უფლებები და მოვალეობები

4.1 მომხმარებელს არ აქვს უფლება გადასცეს თავისი მომხმარებლის სახელი და პაროლი მესამე პირს

4.2 პირადი მონაცემების გავრცელების შესახებ ნებისმიერი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია სასწრაფოდ შეცვალოს ისინი.

4.3 მომხმარებელს ეკრძალება საიტზე საიტის წესების რომელიმე პუნქტისგან დამრღვევი განცხადების განთავსება.

4.4 მომხმარებელს ეკრძალება განცხადებაში ნებისმიერი სახის რეკლამირება (განსხვავებული განცხადების ობიექტისაგან), ან სხვა საიტის ბმულის მითითება.

4.5 მომხმარებელი ვალდებულია იმოქმედოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და საიტის წესების შესაბამისად და აგოს პასუხი მის მიერ საიტზე განხორციელებულ ქმედებებზე საქართველოს კანონმდებლობით.

4.6 თუ მომხმარებელს უჩნდება რაიმე სახის პრეტენზია ან გაუგებრობა სხვა მომხმარებლის მიმართ, იგი წარადგენს თავის პრეტენზიებს უშუალოდ მომხმარებელთან, რომლის მიმართაც აქვს პრეტენზია, საიტისგან  დამოუკიდებლად. იგი ათავისუფლებს ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას (ასევე მის ნებისმიერ თანამშრომელს) ყოველგვარი მოთხოვნებისგან. მათ შორის: ზარალის კომპენსაციისგან, ხარჯების ანაზღაურებისგან და ნებისმიერი დანახარჯის ანაზღაურებისგან დაკავშირებული საიტის მეშვეობით შემდგარ შეთანხმებასთან.

4.7 საიტის გამოყენება მომხმარებელს შეუძლია ყოველგვარი გარანტიის გარეშე, და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4.8 მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას საიტზე განთავსებული ინფორმაციის შესახებ, საიტი მას აძლევს საშუალებას მიაწოდოს ინფორმაცია სხვა მომხმარებლებს.

5.რეგისტრაციის წესები:

5.1 მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური მონაცემები, საკონტაქტო ნომერი, ელექტონული ფოსტის მისამართი, სქესი, მდებარეობა და დაბადების წელი.

5.2 რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება.

5.3 მომხმარებლის სახელი და პაროლი უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებული აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი, იგი შეიძლება შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს (A-Z), ციფრებს (0-9) და სიმბოლოებს.

5.4 აკრძალულია მომხმარებლის სახელში ნებისმიერი სახის შეურაცხმყოფელი ფრაზის მითითება.

 

 

BeGood.Ge ყველა მომსახურების ინტერნეტ პორტალი!